Sklep ZdrowepasjeSklep ZdrowepasjeSklep Zdrowepasje
791 312 792
0

Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego https://zdrowepasje.com/

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://zdrowepasje.com/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Za pośrednictwem serwisu https://zdrowepasje.com/ możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów elektronicznych realizowanych bezpośrednio przez autora strony tj. diety i konsultacje online, gotowe plany żywieniowe, e-book, wykłady online.

Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem serwisu https://zdrowepasje.com/ realizuje Marek Kochajkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna Zdrowepasje Marek Kochajkiewicz, z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 4/18 IV p., Polska o numerze NIP 754 288 39 33.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem email: poradnia@zdrowepasje.com 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Marek Kochajkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna Zdrowepasje Marek Kochajkiewicz, z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 4/18 IV p., Polska o numerze NIP 754 288 39 33.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Dostawa, oznaczonych każdorazowo w karcie produktu Towarów dostępnych w formie Treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie Klientowi w ramach Strony Internetowej Sklepu możliwości pobrania Towaru w formie elektronicznej lub jego odtworzenia na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Konsultacja dietetyczna – oznacza płatną usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Sprzedawcy porady dietetycznej, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk zamówień oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy https://zdrowepasje.com/, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 8. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 11. Materiał – treść cyfrowa lub indywidualna usługa, m.in. plik wideo lub audio, e-book, konsultacja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej,
 12. Materiał Dodatkowy – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu;
 13. E-book,
 14. Operatorzy Płatności:

PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068.

 1. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików lub innej, świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem https://zdrowepasje.com/regulamin
 4. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 5. Rejestracja na konsultację – oznacza rejestrację na Konsultację dietetyczną, dokonaną mailowo przez Klienta u Sprzedawcy na adres poradnia@zdrowepasje.com

Oznacza zapoznanie się z przesłanymi na Trwałym nośniku plikami: Zasady współpracy, Cennikiem, Ofertą oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także odesłanie Wywiadu żywieniowego.

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zdrowepasje.com/
 2. Sprzedawca – Marek Kochajkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna Zdrowepasje Marek Kochajkiewicz, z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 4/18 IV p., Polska o numerze NIP 754 288 39 33 , REGON: 369941716, , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, e-mail: poradnia@zdrowepasje.com, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://zdrowepasje.com/
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Usługa jest świadczona przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywa, jak też drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator Skype lub telefonicznie. Rodzaj Konsultacji dietetycznej i sposób w jaki można z niej skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi po złożeniem zamówienia.
 7. Zamówienie oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 8. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (na przykład: e-book, dostęp do filmu na określony czas, bilet wstępu na wykład itp.), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie Treści cyfrowych, niektóre treści cyfrowe są możliwe do pobrania, inne możliwe do odtworzenia na stronie https://zdrowepasje.com/ po zakupie i zalogowaniu.
 9. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Wydarzenie – oznacza płatną usługę wykładu lub webinarium, która obejmuje cykl zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w których może być zakupiony za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Usługa ta może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Wydarzenia są organizowane przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywają, jak też drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poprzez komunikator Skype. Rodzaj Wydarzenia i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Do korzystania z Serwisu, usługi, kursu lub produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader) i/lub .pttx (Microsoft PowerPoint),
 • możliwość odtwarzania plików wideo,
 • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Celem skorzystania z odtworzenia filmu, Wydarzenia (wykładu, szkolenia) lub Konsultacji dietetycznej organizowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 mbit/s (zalecane minimum 10 mbit/s). Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach Wydarzenia lub Konsultacji dietetycznej prowadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. W przypadku niektórych, każdorazowo oznaczonych Wydarzeń (wykładów, szkoleń) lub Konsultacji dietetycznych organizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Klient ma możliwość głosowej komunikacji ze Sprzedawcą na odległość. W tym celu Klient powinien posiadać mikrofon umożliwiający mu transmisję dźwięku. Jeśli Wydarzenie lub Konsultacja Dietetyczna jest organizowane za pośrednictwem programu Skype, Klient powinien posiadać na swoim urządzeniu zainstalowany program, który można pobrać nieodpłatnie ze strony Skype.
 2. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3

Warunki świadczenia drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi posiadać konto w Serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 7. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy świadczenie usług i umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownika może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail poradnia@zdrowepasje.com

§ 4

Składanie zamówień

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu oferowanych w nim Produktów.
 4. Aby złożyć zamówienie Użytkownik musi być zarejestrowanym klientem.
 5. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Kupujący może założyć konto z poziomu sklepu.
 6. W celu zakupu Produktu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
 • dodać Produkt do koszyka, klikając w „Do koszyka”,
 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do utworzenia konta w Serwisie i realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności. Płatności są obsługiwane przez System płatności online Przelewy24, PayPal. Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków operatora płatności.
 • każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży i sposobie realizacji usług odpłatnych.
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać jest warunkiem złożenia zamówienia, kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, Wykładów lub Konsultacji dietetycznych będących przedmiotem zamówienia.

 

 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 5

Płatność i realizacja zamówień

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Ceny za Konsultacje dietetyczne prezentowane są przez Sprzedawcę w cenniku stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty, Wydarzenia lub Konsultacje dietetyczne przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności. Płatności są obsługiwane przez System płatności online Przelewy24, PayPal. Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków operatora płatności.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie transakcja zostaje anulowana, a umowa sprzedaży bezskuteczna.
 5. Produkt udostępniany jest Użytkownikowi na okres określony w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 8. Dostawa Produktu jest bezpłatna, o ile nie podano inaczej w ofercie.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, Użytkownik otrzyma automatycznie link do pobrania gdzie pobiera zamówiony Produkt. Wysyłka wszelkich niezbędnych informacji ma miejsce niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż 24 godziny od dokonania zapłaty. W przypadku usługi indywidualnej szczegóły jej realizacji są ustalane przez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z Użytkownikiem w oparciu o zasady określone w ofercie.
 10. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 11. Realizacja zamówienia obejmującego wykłady on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości wykładu.
 12. Dostęp do wykładu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej podstrony Serwisu. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Użytkownika konta w ramach Serwisu umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do wykładu.
 13. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Serwisu, treści cyfrowe stanowiące zawartość wykładu uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi.
 14. W przypadku wykładu on-line, dostęp do treści wchodzących w skład wykładu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp do wykładu. Jeżeli dostęp do wykładu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do wykładu, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład wykładu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 15. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z platformy wykładowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać wykładu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z platformy wykładowej w sposób sprzeczny z ust. 15 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Użytkownik dostępu do platformy.
 2. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook,  wykład itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownik w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 3. Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietu, w którego skład wchodzi Usługa i Produkt ich realizacja i udostępnienie Użytkownikowi nastąpią według zasad określonych odpowiednio powyżej.

§ 6

Korzystanie z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią materiału.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 5. Wykłady w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki korzystania z Produktów i usług osiągane przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 8

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, skradając reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. poradnia@zdrowepasje.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://zdrowepasje.com/polityka-prywatnosci/

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy ze Sprzedawcą.

 

Koszyk

Brak produktów w koszyku.